korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta prac licencjackich

Jestem doktorem nauk humanistycznych i zawodowo zajmuję się korekt± i redakcj± tekstów, w tym prac naukowych (także o tematyce technicznej i ekonomicznej).

Poprawiam prace licencjackie pod względem językowym (ortografia, gramatyka, styl, interpunkcja), a także prezentacyjnym. Zmieniam styl pracy na naukowy, tzn. m.in. stosuję stronę biern±, formy nieosobowe zamiast wypowiedzi w pierwszej osobie. Uporz±dkowuję przypisy i bibliografię (wraz ze sprawdzeniem poprawno¶ci nazwisk autorów, tytułów, linków internetowych i innych informacji).

Moje usługi nie sprowadzaj± się tylko do redakcji i korekty tekstu – czytam prace uważnie także pod względem logiczno¶ci tre¶ci. Po wychwyceniu niezrozumiałych czy nielogicznych fragmentów zaznaczam je odpowiednio w tre¶ci komentarzem. W przypadku gdy czas nagli, mogę też na bież±co wysyłać zapytania do autora z pro¶b± o wyja¶nienia, tak by przyspieszyć pracę nad tekstem.

Dbam też o profesjonalny wygl±d przygotowanego tekstu. Je¶li uczelnia zlecaj±cego okre¶la wymagania co do formatowania, dostosowuję do nich tekst pracy - nawet wtedy, gdy dokument z regułami formatowania liczy kilkana¶cie stron precyzyjnych wskazówek. W przypadku gdy uczelnia nie przedstawia zaleceń w tym zakresie, formatuję tekst zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Wstawiam też automatyczny spis tre¶ci, spisy rysunków, tabel i inne niezbędne elementy.

Prace zawsze koryguję osobi¶cie.

Zapraszam do kontaktu: korektortekstow@gmail.com.